تعداد شاغلان صنعت گردشگری ایران از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۸

این نمودار تعداد شاغلان صنعت گردشگری را از سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. از ۱۳۹۱، تعداد شاغلان صنعت گردشگری در روندی صعودی افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۸، تعداد افراد شاغل در این صنعت به ۱ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۷۰۰ نفر رسیدند.