عملکرد معاونت امور‌فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1399

این گزارش را دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی واحد آمار و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۹ با هدف تهیه و طراحی گزارش عملکرد، ارزیابی کلی و مداوم برای شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان‌ها، منتشر کرده است. در دیدگاه سـنتی مهم‌ترین هدف گزارش ارزیابی عمل‌کرد، قضاوت و یادآوری عمل‌کردها و فعالیت‌ها می‌باشـد. در دیدگاه مدرن، فلسـفه […]