سالنامه آماری فرهنگ و هنر سال 1399

سالنامه آماری فرهنگ و هنر سال ۱۳۹9

این سالنامه آماری را وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی با موضوعیت وضعیت فرهنگ و هنر ایران در سال 1399، ارائه داده است. نظـام آمـاری گسـترده، دقیـق و شـفاف یکـی از ویژگی‌هـای کشـورهای پیشـرفته و توسـعه یافته اسـت زیـرا بـدون دسترسـی به آمـار و اطلاعـات دقیـق و بـه‌روز؛ تحلیل وضعیـت موجود، پیش‌بینـی روندهـا، برنامه‌ریـزی و ارزیابـی […]