تعداد واحدهای صنفی صنعت اسباب‌بازی استان‌های کشور به تفکیک جنسیت صاحبان آن‌ها

نمودار بالا تعداد واحدهای صنفی صنعت اسباب‌بازی هر استان را به تفکیک جنسیت صاحبان آن‌ها نشان می‌دهد. مطابق با نمودار استان خراسان رضوی با تعداد ۶۲۸ واحد صنفی، بیشترین واحد صنفی را در بین استان‌های کشور دارد که از این تعداد صاحب ۴۹۴ واحد مردان و ۱۹۴ واحد هم متعلق به زنان هستند. کمترین تعداد […]