آسیب‌شناسی بسته‌بندی هنرهای سنتی و اثرات آن بر بازاریابی صنایع دستی

آسیب‌شناسی بسته‌بندی هنرهای سنتی و اثرات آن بر بازاریابی صنایع دستی

صنایع‌دستی دومین عامل اساسی رشد توسعه‌ٔ ناخالص ملی در ایران است و ارزش و اعتباری ناپوشیدنی در چرخه‌ٔ اقتصاد کشور دارد. این صنایع نیازمند توسعه و توجه بیشتر هستند. تغییرات در ساختارهای جهانی و دگرگونی اجتماعی و فرهنگی باید موجب شود که برنامه‌ریزان عرصهٔ صنایع‌ دستی و هنرمندان، نظام تغییرات را بشناسند و براساس آن […]