نشریات فعال در انتشار مقالات پویانمایی در ایران

این شکل فعال‌ترین انتشارات منتشرکننده مقالات علمی مرتبط با پویانمایی را نشان می‌دهد. بر اساس این شکل مجله فارابی که در زمینه مطالعات هنر منتشر می‌گردد بیشترین تعداد مقالات مرتبط با پویانمایی را منتشر کرده است. پس از مجله فارابی، مجلات هنرهای زیبا و کتاب ماه هنر که هر دو زمینه‌ هنری دارند، فعال‌ترین انتشارات […]

تعداد مقالات درباره ی انیمیشن از 1377 تا 1398

این شکل روند انتشار مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی مرتبط با پویانمایی را بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. بر اساس این شکل روند انتشار مقالات مرتبط با پویانمایی در ایران صعودی می باشد و در سال‌های اخیر توجه به موضوع پویانمایی در میان پژوهشگران بیشتر شده است. نمافر این نمودار را از […]