ارزش افزوده کارگاه های صنایع دستی در سال ۱۳۹۸

این نمودار میزان ارزش افزوده کارگاه‌های مختلف صنایع دستی را در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. کارگاه‌های فعال در هر حوزه به ۳ دسته تعدادی تقسیم شده‌اند. بیشترین ارزش افزوده در کارگاه‌های تولید منسوجات با بیش از ۱۰۰ کارگر ایجاد شده است که میزان آن بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان است. ارزش افزوده ایجاد شده در […]