آسیب‌شناسی و ارائه ویژگی‌های نظام پیشنهادهای صدا و سیما

آسیب‌شناسی و ارائه ویژگی‌های نظام پیشنهادهای صدا و سیما

هدف از پژوهش حاضر، شناسای ویژگی‌های نظام پیشنهادهای مطلوب برای استقرار در سازمان صدا و سیما بوده است، برای این منظور از داده‌های کیفی استفاده شد. این داده‌ها به کمک تکنیک مصاحبه عمیق جمع‌آوری شده‌اند. جامعه مورد بررسی را مدیران سازمان صدا و سیما، استادان دانشگاه و متصدیان نظام سابق پیشنهادها در سازمان صدا و […]