تعداد پایان‌نامه‌های دفاع شده با کلیدواژه موسیقی

موسیقی یکی از حوزه‌های صنایع فرهنگی است که مورد توجه دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و هنر برای نگارش پایان‌نامه بوده و موضوعات مرتبط با آن دستمایه پایان‌نامه‌های آن‌ها قرار گرفته است. این نمودار تعداد پایان‌نامه‌های دفاع شده با کلید واژه موسیقی را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به تفکیک هر سال نشان می‌دهد. بیشترین تعداد […]