تعداد نشان های بین المللی مرغوبیت صنایع دستی ایران از ۱۳۹۳ تا 1398

این نمودار تعداد نشان‌های بین‌المللی مرغوبیت را نشان‌ می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹9 توسط شورای جهانی صنایع‌دستی به اعطا شده است. ایران از سال ۱۳۴۷ در شورای جهانی صنایع دستی و در مجمع آسیا و اقیانوسیه آن عضویت دارد. تعداد نشان‌های مرغوبیت در سال‌های متمادی با روندی پرشتاب در حال افزایش است. هر […]

تسهیلات پرداختی به اشخاص دارای مجوزهای مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۷

این نمودار تسهیلات پرداخت شده به اشخاص دارای مجوزهای مشاغل خانگی در استان های مختلف در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد. استان‌های اصفهان و خراسان رضوی با اختلاف فاحش نسبت به سایر استان‌ها در صدر قرار دارند. تسهیلات پرداختی در استان اصفهان بیش از ۳ برابر تسهیلات اشتغال در استان سمنان است.