سرانه مطالعه قرآن، ادعیه و سایر کتب در سال ۱۳۹۶

این نمودار سرانه مطالعه “قرآن و ادعیه” را در مقایسه با سایر کتب در استان‌های مختلف در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان تنها استان‌های این نمودار هستند که سرانه مطالعه مذهبی نسبت به سایر انواع مطالعات بیشتر است.

سرانه مطالعه کتب الکترونیکی و چاپی در کشور در سال ۱۳۹۶

نمودار سرانه مطالعه کتاب‌های الکترونیکی و چاپی را در ۱۳۹۶ در کشور نشان می‌دهد. استان قم با ۸۸۲ دقیقه مطالعه کتاب چاپی و ۳۲۵ دقیقه مطالعه کتاب الکترونیکی در ماه در صدر قرار دارد و استان تهران با ۳۹۲ دقیقه مطالعه کتاب چاپی و ۱۰۶ دقیقه مطالعه کتاب الکترونیکی در ماه در میانه قرار گرفته […]