ظرفیت رشته آهنگ سازی از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹

این نمودار، ظرفیت رشته آهنگ‌سازی را در دانشگاه‌های مختلف کشور از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بر اساس دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش نشان می‌دهد. همان‌طور که در سال‌های مختلف نمودار مشهود است، ظرفیت این رشته در دانشگاه‌های غیر انتفاعی بیشتر از دانشگاه‌های دولتی است. در دو سال اخیر، ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌های دولتی افزایش یافته است.

ظرفیت رشته موسیقی در دانشگاه از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹

این نمودار ظرفیت رشته موسیقی را در دانشگاه‌های کشور از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. تعداد صندلی‌های دانشگاه‌ها در رشته موسیقی تقریباً در همه‌ی این سال‌ها ثابت بوده است و بیش از نیمی از آن در اختیار دانشگاه‌های غیرانتفاعی است.