هدف سفر در جهان در سال ۲۰۱۹

این نمودار هدف سفر در جهان را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. ۵۶٪ درصد از مردم دنیا برای تفریح و گذراندن اوغات فراغت به سفر می‌روند.