بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خلاق و فرهنگی (مطالعهٔ موردی)

بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خلاق و فرهنگی

حاکمیت‌ها در پیشبرد صنایع خلاق نقش کلیدی دارند. در این گزارش وضعیت توسعهٔ صنایع فرهنگی کرۀجنوبی، ترکیه و چین و نقش دولت‌ها را در پیشبردشان بررسی کرده‌ایم. میزان صادرات و واردات این کشورها و نیز میزان اشتغال ایجاد شده در این حوزه‌ها ملاک و معیار بود. بعد از آن شرایطشان را با ایران مقایسه کردیم. […]