بیشترین تعداد مجوز آلبوم صوتی در سال ۱۳۹۹

این نمودار بیشترین تعداد مجوزهای صادر شده برای آلبوم‌های صوتی را برای موسسات مختلف در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. نوای نوبانگ جوان با ۱۰ مجوز،‌ بیشترین مجوز را دریافت کرده است.

بیشترین مجوزهای صادرشده برای آلبوم در سال ۱۳۹۹

این نمودار بیشترین تعداد مجوزهای صادرشده برای آلبوم‌ها را در ژانرهای مختلف در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. آلبوم‌های سنتی در جایگاه اول قرار می‌گیرند. با مقایسه این نمودار با نمودار «بیشترین مجوزهای صادرشده برای تک آهنگ ها در سال ۱۳۹۹» درمی‌یابیم که در بخش سنتی تمرکز مجوزها بر آلبوم است.