تعداد قبول شدگان رشته بازیگری از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹

این نمودار تعداد دانشجویان پذیرفته‌شده در رشته بازیگری را از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. رشته بازیگری در در دانشگاه‌های روزانه، شبانه(نوبت دوم) و غیرانتفاعی در کشور ارائه می‌شود. در سال ۱۳۹۹، ۱۱۲ نفر در این رشته پذیرش شده‌اند. تعداد قبولی‌های دانشگاه آزاد در این نمودار ذکر نشده است.