تعداد ناشران خارجی حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از سال 1367 تا 1402

نمودار فوق تعداد ناشران خارجی حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از سال ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. این مقدار تا سال ۱۳۹۵ تقریبا روندی صعودی داشته است و در این سال به اوج خود رسیده است اما بعد از آن در هر سال کاهش قابل توجهی داشته به‌طوری که در سال ۱۳۹۸ به کمتر […]