از صنایع فرهنگی تا صنایع خلاق

مقایسه صنایع خلاق فرهنگی

این گزارش سفری ۶۰ ساله است که از دههٔ ۱۹۴۰م و صنعت فرهنگی آغاز می‌شود، به صنایع فرهنگی تغییر نام می‌دهد و در پایان با نام صنایع خلاق به سال ۱۹۹۰م می‌رسد. موضوع مهمی که در صنایع فرهنگی وجود دارد، همکاری، تنش و تعارض میان فرهنگ و اقتصاد است. این دو مفهوم به ظاهر مجزا […]