بررسی درآمد موسیقی در 2019

صنعت موسیقی بریتانیا در ۲۰۱۹، 5.2 میلیارد پوند ارزش افزودهٔ ناخالص به دست آورد و موسیقی زنده رکورد کسب 1 میلیارد پوند را به‌زودی ثبت خواهد کرد. موسیقی در بخش صادرات بسیار موفق عمل کرده و از این طریق ۲.۷ میلیارد پوند به‌ دست آورده است. این صنعت در بخش‌های تولیدکنندگی موسیقی، خرید، ضبط و […]