اقتصاد خلاق

این مجله را آسه‌آن، اتحادیهٔ کشورهای جنوب شرق آسیا، در 2021 دربارهٔ اقتصاد خلاق منتشر کرد. این شمارهٔ مجله، به فرهنگ، هویت و اقتصاد خلاق می‌پردازد و این مفاهیم را در کشورهای جنوب شرق آسیا بررسی می‌کند. با توجه به سال انتشار این شماره، بررسی تأثیرات همه‌گیری کرونا بر اقتصاد خلاق نیز در مطالب آن دیده […]