گزارش‌ها

گزارش بودجه‌نما

بخش عمده تامین اعتبار فرهنگ در ایران بر عهده دولت و از طریق تخصیص بودجه انجام می‌شود. از همین رو مطالعه قوانین بودجه و گردآوری جزئیات بودجه تخصیص یافته به بخش های مختلف فرهنگی، گام مهمی در تحلیل کم و کیف تامین مالی این بخش به شمار می‌رود.

گزارش نقشۀ وضعیت

مجموعه گزارش های «نقشۀ وضعیت» سعی دارد، نمای کلانی از وضعیت هر یک از صنایع فرهنگ بنیان در ایران و جهان را پیش روی شما قرار دهد. این گزارش ها با رویکردی نظام مند ابعاد مختلف هر صنعت را بررسی و تحلیل کرده و با شناسایی نقاط قوت و ضعف، راه حل و پیشنهاد برای بهبود وضعیت ارائه می دهند.

گزارش سیاستی

در مجموعه گزارش‌های سیاستی سعی شده با بررسی آسیب‌شناسانه مسئله، تحلیلی واقع‌بینانه پیش روی مخاطب قرار گیرد. این گزارش‌ها برای کمک به فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه‌‌ صنایع فرهنگ‌بنیان تهیه شده است و در این راستا پیشنهادها و راه‌های پیش‌روی کشور و نهادهای مرتبط تبیین و ارائه می‌شود.