فارسی رکن قدرت نرم

زبان فارسـی می‌توانـد یـک رکـن از ارکان قـدرت نـرم جمهـوری اسـلامی ایـران باشـد. بـرای تحقـق ایـن هدف از یکسـو ضروری اسـت فارسـی در مقابل آسـیب‌ها (ورود واژههای بیگانه و نقض قواعد فارسـی) حفـظ شـود و از سـوی دیگـر زمینـه بـرای توسـعه کاربـرد فارسـی در کشـورهای مختلـف (غیرفارسـی زبان) ایجاد شـود.
برای رفع تهدید واژگان بیگانه اولاً اولویت با واژگان تازه وارد است و ثانیا اولویت با معادلسازی واژگان انگلیسـی اسـت. رکـن اصلـی رفـع تهدیـد واژگان بیگانـه ایجـاد تقاضـا بـرای حفظ فارسـی اسـت کـه کلیـد آن در دسـت گروه‌هـای مرجـع و چهره‌هـا اسـت؛ بهویـژه هویت‌هایـی کـه عمـوم مـردم در زندگـی روزمـره خـود بـه سـراغ آنهـا می‌رونـد. از سـوی دیگـر بـرای عرضـه معادل‌هـای مناسب اولاً بایـد به موقـع متوجـه شـد کـه واژه یـا مفهـوم جدیـدی در حـال ورود بـه زبـان فارسـی اسـت (کـه راهـکار پیشـنهادی بـرای آن ایجـاد یـک بسـتر گزارشـگری اسـت) و ثانیـا بایـد معـادل قاعده‌منـد و دلچسـبی بـرای آن سـاخت (کـه جمع سـپاری سـاخت واژگان بـا اولویـت واژه‌هـای غیررسـمی متـداول در بیـن مـردم، ذیـل قواعـدی شـفاف، سـاده و همه فهـم به عنـوان راهـکار پیشـنهاد می‌شود).
بـر ایـن اسـاس در این گزارش، ۱۲زمینـه بـرای فعالیـت سـازمان تبلیغـات اسـلامی در کمـک بـه فارسـی به عنـوان رکـن قـدرت نـرم ایـران پیشـنهاد میشـود.
۱. اعطای نشان سفیر فارسی
۲. ایجاد سازوکار رصد و اعام واژه‌های بیگانه جدید
۳. ایجاد سازوکار عمومی معادلسازی و ارزیابی معادلهای پیشنهادی
۴. توسعه انواع همکاری با کشورهای فارسیزبان مخصوصا در حوزه صادرات محصولات فرهنگـی و تولیـد محصـولات مشـترک اعـم از کتـاب، فیلـم، سـریال، مسـتند و سـایر زمینه‌هـای هنری
۵. توسـعه انـواع همکاریهـای ایـران و هویت‌هـای ایرانـی بـا هویتهـای غیـر ایرانـی مخصوصـا در حـوزه صـادرات محصـولات فرهنگی و تولید محصولات مشـترک اعم از کتـاب، فیلـم، سـریال، مسـتند و سـایر زمینه‌هـای هنـری

۶. ایجاد نهضت ترجمه گسترده از فارسی در قالب انتشارت و رسانه‌های ذیل سازمان
۷. تقویـت زیرسـاخت‌های ارائـه محصـولات و آثـار مبتنـی بـر فارسـی بـا توجه بـه نهادهای موجـود ذیـل سـازمان مانند انتشـارات و رسـانه‌ها
۸. ترویـج شـعر فارسـی در قالـب موسـیقی و خوشنویسـی در قالـب فعالیت‌هـای حـوزه هنری
۹. افزایش کمیت تولید اشعار فارسی در قالب انتشارات و فعالیت‌های حوزه هنری
۱۰. جذب دانشجویان و محققان خارجی در دانشگاه سوره مهر
۱۱. توسعه محافل علمی با محوریت دانشگاه سوره مهر
۱۲. افزایـش حجـم تولیـدات فارسـی و نشـر آنهـا در انـواع قالب‌هـا ماننـد انتشـارات و رسـانه‌های ذیـل سـازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

78 تعداد صفحه
PDF نوع فایل
فارسی زبان
مهرماه 1399 انتشار