سیاست‌نامه توسعه صنعت اسباب‌بازی

در ایـن سیاسـت‌نامه، بـا مـروری بـر شـناخت کلان وضعیت صنعت اسـباب‌بازی ایران، مسـائل و چالش‌هـای ایـن صنعـت تبییـن و توصیـف شـده و بـا شناسـایی عوامـل اهرمی موثر بر توسـعه صنعـت، اقدامـات راهبـردی توسـعه صنعـت پیشـنهاد شـده اسـت. سـپس بـا در نظـر گرفتـن ظرفیت‌هـای متنـوع سـازمان تبلیغـات اسـلامی به عنوان یکـی از سـازمانهای تاثیرگذار فرهنگی کشـور، مشخصه‌سـازی اقدامـات راهبـردی در چهـار سـطح حکمرانـی، زیرسـاختهای تولیـدی، زیرسـاخت‌های پشـتیبان صنعت و زیرسـاخت‌های ترویجی تبیین شـده تا مبتنی بر پیاده‌سـازی اقدامـات راهبـردی، زیسـت بوم توسـعه صنعـت اسـباب‌بازی ایرانـی فراهـم گـردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۶۰ تعداد صفحه
PDF نوع فایل
فارسی زبان
زمستان ۱۳۹۹ انتشار