داده نمای وضعیت کتاب در فضای مجازی

مطالعـه و کتابخوانـی از جملـه فعالیت‌هـای فرهنگـی مهمـی هسـتند کـه در زمینه‌هـای گوناگـون از جملـه افزایـش دانـش، تقویـت حافظـه، تنـوع دیدگاه‌هـا و نگرش‌هـا وحتـی سلامتی جسمی و روانـی، بسـیار مفیـد و موثـر هسـتند. بـا این‌حـال، وضعیت کتاب‌خوانی در کشـور مـا همواره مـورد توجه و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. بـاتوجـه بـه اینکـه کتابخوانـی و مطالعـه در بسـتر فضـای مجـازی بـه عنـوان یـک عادت فرهنگی شـناخته شـده و دربسـیاری از کشـورها رونـق خوبـی دارد، بررسـی وضعیـت کتاب‌خوانـی و مطالعـه عمومـی بـر بسـتر فضـای مجـازی در ایـن نوشـته مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.

56 تعداد صفحه
PDF نوع فایل
فارسی زبان
اردیبهشت 1402 انتشار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *