مسائل کتاب

مسائل کتاب

صنعت کتاب یکی از بخش‌های حیاتی فرهنگی و اجتماعی کشور ایران محسوب می‌شود که دارای قدمت بسیار زیادی است. این صنعت با گذشته طولانی و تجربه بی‌پایان خود، نقشی اساسی در تأمین اطلاعات، ترویج دانش، توسعه زبان و ادب فارسی، فرهنگ و هویت ملی دارد. در دهه‌های اخیر، صنعت کتاب تحولات بزرگی را تجربه کرده […]

فارسی رکن قدرت نرم

سیاست نامه فارسی رکن قدرت نرم نمافر

زبان فارسـی می‌توانـد یـک رکـن از ارکان قـدرت نـرم جمهـوری اسـلامی ایـران باشـد. بـرای تحقـق ایـن هدف از یکسـو ضروری اسـت فارسـی در مقابل آسـیب‌ها (ورود واژههای بیگانه و نقض قواعد فارسـی) حفـظ شـود و از سـوی دیگـر زمینـه بـرای توسـعه کاربـرد فارسـی در کشـورهای مختلـف (غیرفارسـی زبان) ایجاد شـود. برای رفع تهدید واژگان بیگانه […]

نقشه مسائل سینما

نقشه مسایل سینما نمافر

صنعت فیلم و سریال در تعاریف مختلف به عنوان یکی از مهمترین بخشهای صنایع فرهنگی ( industries Cultural )و خلاق ( industries Creative )شـناخته می‌شـود. این صنعت در دنیـای امـروز علاوه بـر اثرگذاری گسـتردۀ فرهنگـی اجتماعی، یکـی از بزرگتریـن بازارهای مصرف بخـش تفریحـات و سـرگرمی را در اختیـار داشـته و بـه ابـزاری بـرای توسـعه فرهنگـی […]

هزینه های فرهنگی ایرانیان از سال 1396 تا 1400

هزینه های فرهنگی ایرانیان از سال 1396 تا 1400

در گزارش “وضعیت هزینه‌کرد فرهنگی خانوار” که بر اساس داده‌های منتشر‌شده از مرکز آمار ایران تهیه شده‌ است؛ می‌توانید به  هزینه های فرهنگی ایرانیان از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ دسترسی داشته باشید. گزارش حاضر با هدف تحلیل مصرف فرهنگی خانوارهای ایرانی در این پنج سال تدوین شده است. مصرف فرهنگی مجموعه هزینه‌هایی است که خانوارها […]