سیاست نامه زیست بوم مجازی کودک و نوجوان ایرانی

سیاست نامه زیست بوم کودک نمافر

گـزارش حاضـر، ضمـن تشـریح وضعیت حضور و تجربـۀ فعالیت کـودکان و نوجوانان در محیط دیجیتـال، پیامدهـای موجـود ایـن حوزه برای کـودک و نوجوان ایرانی را برمی شـمارد. همچنین، نگرش جامعۀ بزرگسـال در رابطه با حداقل سـن دسترسـی کودکان و نوجوانان ایرانی به اینترنت و فضـای مجـازی را تحلیـل میکنـد. در ادامـه، سـند »صیانـت از کـودکان […]

سیاست‌نامه توسعه صنعت اسباب‌بازی

سیاست نامه اسباب بازی نمافر

در ایـن سیاسـت‌نامه، بـا مـروری بـر شـناخت کلان وضعیت صنعت اسـباب‌بازی ایران، مسـائل و چالش‌هـای ایـن صنعـت تبییـن و توصیـف شـده و بـا شناسـایی عوامـل اهرمی موثر بر توسـعه صنعـت، اقدامـات راهبـردی توسـعه صنعـت پیشـنهاد شـده اسـت. سـپس بـا در نظـر گرفتـن ظرفیت‌هـای متنـوع سـازمان تبلیغـات اسـلامی به عنوان یکـی از سـازمانهای تاثیرگذار فرهنگی کشـور، […]

سیاست‌نامه توسعه صنعت انیمیشن ایران

سیاست نامه پویانمایی نمافر

صنعت پویانمایی به عنوان یکی از شاخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های راهبردی صنایع خلاق شناخته شده که در جهان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرعت در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حال رشد است. این صنعت علاوه بر سودآوری و درآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زایی بالا، تاثیرگذاری بر جنبه فرهنگی نیز دارد و از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا که کودکان و نوجوانان طیف وسیعی از مخاطبان محصولات پویانمایی را تشکیل می‌دهند، تاثیر قابل توجهی در […]

سیاست‌نامه توسعه صنعت بازی ویدئویی

سیاست نامه بازی ویدیویی نمافر

بـازی ویدئویـی، درصـد بسـیار زیـادی از حـواس انسـان را درگیـر میکنـد. ایـن موضـوع منجـر بـه سـطح بالایـی از درگیـری و اثرپذیـری از رسـانه و غوطـه وری در آن میشـود. مخاطـب بـازی فاصلـه خـود بـا بـازی را فرامـوش میکنـد و در متـن آن غـرق میشـود. بـا گسـترش فناوریهـای نویـن، سـازندگان هـر روز سـعی دارد ایـن غوطـه […]