داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

ایجاد و توسعه یک صنعت تابع کمیت و کیفیتِ دست‌ آوردهای علمی و پژوهش‌هایی است که با محوریت آن تولید می‌شود. نیروی انسانیِ متخصص به تولید علم در حیطه‌ی تخصصی خود می‌پردازد، و دانشجو با استفاده از نتایج به روز متخصصین رشد می‌کند. در همین راستا تقویت چرخ هی پژوهش و آموزش، می‌تواند نیروهای متخصص‌تری […]

داده‌نما وضعیت کتاب در فضای مجازی

مطالعـه و کتابخوانـی از جملـه فعالیت‌هـای فرهنگـی مهمـی هسـتند کـه در زمینه‌هـای گوناگـون از جملـه افزایـش دانـش، تقویـت حافظـه، تنـوع دیدگاه‌هـا و نگرش‌هـا وحتـی سلامتی جسمی و روانـی، بسـیار مفیـد و موثـر هسـتند. بـا این‌حـال، وضعیت کتاب‌خوانی در کشـور مـا همواره مـورد توجه و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. بـاتوجـه بـه اینکـه کتابخوانـی و مطالعـه در […]

داده نمای زیست بوم فرهنگی کودک

جوامع بشری در تحولات و گذار نسلی، همواره علاقه‌مند به تداوم هویت و فرهنگ سرزمینی خود هستند. در این میان، کودکان به مثابۀ نسل آیندۀ کشور، اهمیت بسزایی دارند. از جمله بسترهایی که می‌تواند در تداوم هویت و فرهنگ سرزمینی موثر باشد، «زیست‌بوم فرهنگی کودک» است. به‌همین‌منظور، شناخت این زیست‌بوم و فهم تصویری روشن از […]

داده‌نمای صنعت کتاب

صنعت کتاب در کشور از موقعیت بالقوه و برجسته‌ای برخوردار است، درنتیجه برای اینکه با نگاهی تخصصی مدیریت شود نیازمند آگاهی از سازوکارهای اقتصادی است. از آنجا که سیاست‌های اقتصادی حاکم بر جامعه و رکود اقتصادی بر صنعت کتاب تأثیر مستقیم دارد، گزارش حاضر بر آن است تا شرایط کنونی این صنعت را بررسی کند. […]