نتايج آمارگيری از فرهنگ رفتاری خانوار سال 1399

نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال 1399

نتايج آمارگيری از فرهنگ رفتاری خانوار

نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال 1399

این گزارش را مرکز آمار ایران در سال 1399 دربارۀ فعالیت‌های فرهنگی خوانوار منتشر کرده است. این مرکز به عنوان متولی اصلی تأمین آمارهای مورد نیاز برنامه‌ریزان، طرح‌های آماری ویژه‌ای را انجام می‌دهد. یکی از این طرح‌ها، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار است. اهمیت شناخت و سنجش فرهنگ عمومى در شکوفایی...

نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال 1399

این گزارش را مرکز آمار ایران در سال 1399 دربارۀ فعالیت‌های فرهنگی خوانوار منتشر کرده است.

این مرکز به عنوان متولی اصلی تأمین آمارهای مورد نیاز برنامه‌ریزان، طرح‌های آماری ویژه‌ای را انجام می‌دهد. یکی از این طرح‌ها، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار است. اهمیت شناخت و سنجش فرهنگ عمومى در شکوفایی و توسعه جامعه ایجاب می‌نماید تا نظام آماری منسجم و پویایی در این بخش استقرار یافته، تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان در دستور کار قرار گیرد.
لذا به‌منظور ترسیم تصویرى جامع از وضعیت فرهنگى کشور، “طرح آمارگیرى از فعالیت‌هاى فرهنگى خانوار” براى اولین بار توسط مرکز آمار ایران در سال 1393 اجرا شد. پس از آن و در سال 1394 این طرح، با افزودن برخی بخش‌ها و سؤالات با عنوان”طرح آمارگیرى از فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگى خانوار” مجدداً به اجرا در آمد. این طرح در سال 1396 و همچنین 1399 با عنوان “طرح آمارگیرى از فرهنگ رفتاری خانوار” اجرا شد. در این طرح، اطلاعات تفصیلی درباره فعالیت‌های فرهنگى و ویژگی‌های رفتاری اعضای خانوارهای کشور، طی یک مرحله عملیات میدانی گردآوری شده است و به بررسی الگوى رفتاری افراد 15 ساله و بیشتر عضو خانوار در نقاط شهرى و روستایی بر اساس اظهارات آنها می‌پردازد.
نشریه حاضر حاوی نتایج طرح مزبور می‌باشد. امید است اطلاعات ارائه شده در این نشریه مورد استفاده سیاست گذاران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران فرهنگی- اجتماعی قرار گیرد و با استمرار این طرح، شناخت شاخص‌ها و روند تغییرات فرهنگى و رفتاری در گذر زمان میسّر شود.
در این زمینه از زحمات فراوان و همکاری‌های صمیمانه مسئولان اجرای طرح در معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همه عزیزانی که به نحوی در اجرای این طرح مشارکت داشته یا اجرای آن را تسهیل نموده‌اند تشکر و قدردانی می‌شود.

 

فهرست مطالب:

مشخصات کلی طرح
تعاریف و مفاهیم
خلاصه یافته‌ها
جدول‌های آماری
1- افراد 15 ساله و بیشتر برحسب وضعیت سواد: سال 1399
2- افراد 15 ساله و بیشتر باسواد برحسب وضعیت مطالعه غیر درسی چاپی یا الکترونیکی در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
3- سرانه زمان کل مطالعه غیردرسی چاپی و الکترونیکی افراد 15 ساله و بیشتر باسواد به تفکیک استان در هر ماه سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
4- افراد 15 ساله و بیشتر باسواد برحسب وضعیت مطالعه کتاب غیر درسی چاپی یا الکترونیکی در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
5- افراد 15 ساله و بیشتر باسواد برحسب تعداد عنوان کتاب غیردرسی مطالعه شده: سال 1399
6- افراد 15 ساله و بیشتر به ترتیب فراوانی موضوعات مورد مطالعه در کتاب غیردرسی: سال 1399
7- افراد 15 ساله و بیشتر برحسب اولویت موضوعات مطالعه کتاب غیردرسی در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
8- سرانه زمان مطالعه کتاب غیردرسی چاپی و الکترونیکی افراد 15 ساله و بیشتر به تفکیک استان در هر ماه سال منتهی به زمان آمارگیری:سال 1399
9- سرانه زمان مطالعه کتاب غیردرسی چاپی و الکترونیکی (بجز قرآن و ادعیه) افراد 15 ساله و بیشتر باسواد به تفکیک استان در هر ماه سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
10- سرانه زمان مطالعه کتاب قرآن و ادعیه چاپی و الکترونیکی افراد 15 ساله و بیشتر باسواد به تفکیک استان در هر ماه سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
11- افراد 15 ساله و بیشتر باسواد برحسب وضعیت مطالعه روزنامه چاپی یا الکترونیکی در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
12- افراد 15 ساله و بیشتر باسواد روزنامه مطالعه کرده برحسب وضعیت مطالعه روزنامه چاپی(مکتوب) در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
13- افراد 15 ساله و بیشتر باسواد روزنامه مطالعه کرده برحسب وضعیت مطالعه روزنامه الکترونیکی در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
14- افراد 15 ساله و بیشتر به ترتیب فراوانی موضوعات مورد مطالعه در روزنامه: سال 1399
15- افراد 15 ساله و بیشتر برحسب اولویت موضوعات مورد مطالعه در روزنامه: سال 1399
16- سرانه زمان مطالعه روزنامه چاپی و الکترونیکی افراد 15 ساله و بیشتر باسواد به تفکیک استان در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
17- افراد 15 ساله و بیشتر باسواد برحسب وضعیت مطالعه نشریه چاپی یا الکترونیکی در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
18- افراد 15 ساله و بیشتر باسواد برحسب وضعیت مطالعه نشریه چاپی در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
19- افراد 15 ساله و بیشتر باسواد برحسب وضعیت مطالعه نشریه الکترونیکی در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
20- سرانه زمان مطالعه نشریه چاپی و الکترونیکی افراد 15 ساله و بیشتر باسواد به تفکیک استان در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
21- افراد 15 ساله و بیشتر بر حسب وضعیت گوش کردن به موسیقی: سال 1399
22- افراد 15 ساله و بیشتر بر حسب وسیله گوش دادن به موسیقی: سال 1399
23- افراد 15 ساله و بیشتر به ترتیب فراوانی گوش کردن به انواع موسیقی: سال 1399
24- افراد 15 ساله و بیشتر برحسب اولویت انواع موسیقی گوش کرده: سال 1399
25- سرانه زمان گوش کردن به موسیقی افراد 15 ساله و بیشتر به تفکیک استان در هفته: سال 1399
26- افراد 15 ساله و بیشتر بر حسب وضعیت عضویت در شبکه‌های اجتماعی: سال 1399
27- افراد 15 ساله و بیشتر استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی به ترتیب فراوانی عضویت در شبکه‌های اجتماعی: سال 1399
28- سرانه زمان حضور افراد 15 ساله و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به تفکیک استان در روز: سال 1399
29- افراد 15 ساله و بیشتر بر حسب وضعیت رفتن به سینما در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
30- افراد 15 ساله و بیشتر سینما رفته بر حسب دفعات رفتن به سینما در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
31- افراد 15 ساله و بیشتر سینما رفته بر حسب نحوه حضور در سینما در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
32- افراد 15 ساله و بیشتر سینما رفته به ترتیب اولویت تماشای گونه‌های (ژانر) فیلم‌های سینمایی در سینما در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
33- افراد 15 ساله و بیشتر سینما رفته برحسب اولویت تماشای انواع فیلم در سینما: سال 1399
34- افراد 15 ساله و بیشتر بر حسب وضعیت رفتن به تعزیه در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
35- افراد 15 ساله و بیشتر تعزیه رفته بر حسب دفعات رفتن به تعزیه در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
36- افراد 15 ساله و بیشتر بر حسب وضعیت رفتن به تئاتر در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
37- افراد 15 ساله و بیشتر تئاتر رفته بر حسب دفعات رفتن به تئاتر در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
38- افراد 15 ساله و بیشتر بر حسب وضعیت رفتن به کنسرت در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
39- افراد 15 ساله و بیشتر کنسرت رفته بر حسب دفعات رفتن به کنسرت در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
40- افراد 15 ساله و بیشتر بر حسب وضعیت انجام ورزش: سال 1399
41- افراد 15 ساله و بیشتر ورزش کرده بر حسب نحوه انجام ورزش: سال 1399
42- افراد 15 ساله و بیشتر ورزش کرده بر حسب مکان انجام ورزش: سال 1399
43- افراد 15 ساله و بیشتر ورزش کرده به ترتیب فراوانی انجام انواع فعالیت‌های ورزشی: سال 1399
44- افراد 15 ساله و بیشتر برحسب اولویت انجام انواع فعالیت‌های ورزشی: سال 1399
45- سرانه زمان انجام ورزش افراد 15 ساله و بیشتر به تفکیک استان در هر روز: سال 1399
46- سرانه زمان انجام ورزش افراد 15 ساله و بیشتر ورزش کرده به تفکیک استان در هر روز: سال 1399
47- افراد 15 ساله و بیشتر به ترتیب روش های انتخاب پوشاک: سال 1399
48- افراد 15 ساله و بیشتر برحسب اولویت در خرید پوشاک: سال 1399
49- افراد 15 ساله و بیشتر برحسب دفعات خرید کالاهای لوکس در سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
50- خانوارهای کشور برحسب وضعیت و متوسط خرید کالاهای برقی در سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
51- درصد کالاهای برقی خریداری شده توسط خانوارهای کشور برحسب محل تولید در سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
52- سرانه شیر مصرفی افراد 15 ساله و بیشتر به تفکیک استان درهفته: سال 1399
53- سرانه نوشابه مصرفی افراد 15 ساله و بیشتر به تفکیک استان درهفته: سال 1399
54- متوسط ماهی مصرفی افراد 15 ساله و بیشتر به تفکیک استان در ماه: سال 1399
55- متوسط فست فود مصرفی افراد 15 ساله و بیشتر به تفکیک استان در ماه: سال 1399
56- متوسط مصرف غذای بیرون از منزل (بجز فست فود) افراد 15 ساله و بیشتر به تفکیک استان در ماه: سال 1399
57-دمتوسط دفعاتی که خانوار افراد 15 ساله و بیشتر در هفته با هم غذا می‌خورند به تفکیک استان: سال 1399
58- وضعیت ریخته شدن غذای بیش از نیاز مصرفی خانوار در سطل زباله در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399
59- افراد 15 ساله و بیشتر بر حسب وضعیت کشیدن سیگار: سال 1399
60- افراد 15 ساله و بیشتر بر حسب وضعیت استعمال قلیان: سال 1399
61- رفتارهای اجتماعی افراد 15 ساله و بیشتر: سال 1399
62- وضعیت کمک داوطلبانه افراد 15 ساله و بیشتر به افراد دیگر در یک سال منتهی به زمان آمارگیری: سال 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت فایل آمار

فهرست مطالب

گزارش ملی رسانه‌های انگلستان در سال 2023

نگاهی به ساختار صنعت ارتباطات و رسانه در انگلستان نشان می‌دهد که دفتر ارتباطات انگستان که با نام آفکام شناخته می‌شود مرجع اصلی و معتبر هر روایت و آ...

شبکه های اجتماعی در سازمان ها

این محتوا برای مشترکان محدود

گزارش مرور جهانی حوزه‌های دیجیتال در سال 2021

بسیار بعید است که از سال 2020 در کتاب‌های تاریخ به عنوان سالی خوب یاد شود؛ اما در حوزه‌های دیجیتال، سال 2020 سال بسیار جالبی بوده است. افراد بسیاری...

برترین برندهای جهان

شرکت مشاوره آمریکایی Interbrand  در زمینه‌ی ارزش‌گذاری برندها و رتبه‌بندی آن‌ها فعالیت می‌‌کند. این شرکت از سال 1988 کار ارزش‌گذاری برندهای دنیا را...