نوع : گزارش
نوع فایل : PDF
زبان : فارسی
صفحه : 73

نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال ۱۳۹۹

این گزارش را مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ دربارۀ فعالیت‌های فرهنگی خوانوار منتشر کرده است.

این مرکز به عنوان متولی اصلی تأمین آمارهای مورد نیاز برنامه‌ریزان، طرح‌های آماری ویژه‌ای را انجام می‌دهد. یکی از این طرح‌ها، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار است. اهمیت شناخت و سنجش فرهنگ عمومى در شکوفایی و توسعه جامعه ایجاب می‌نماید تا نظام آماری منسجم و پویایی در این بخش استقرار یافته، تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان در دستور کار قرار گیرد.
لذا به‌منظور ترسیم تصویرى جامع از وضعیت فرهنگى کشور، “طرح آمارگیرى از فعالیت‌هاى فرهنگى خانوار” براى اولین بار توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. پس از آن و در سال ۱۳۹۴ این طرح، با افزودن برخی بخش‌ها و سؤالات با عنوان”طرح آمارگیرى از فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگى خانوار” مجدداً به اجرا در آمد. این طرح در سال ۱۳۹۶ و همچنین ۱۳۹۹ با عنوان “طرح آمارگیرى از فرهنگ رفتاری خانوار” اجرا شد. در این طرح، اطلاعات تفصیلی درباره فعالیت‌های فرهنگى و ویژگی‌های رفتاری اعضای خانوارهای کشور، طی یک مرحله عملیات میدانی گردآوری شده است و به بررسی الگوى رفتاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر عضو خانوار در نقاط شهرى و روستایی بر اساس اظهارات آنها می‌پردازد.
نشریه حاضر حاوی نتایج طرح مزبور می‌باشد. امید است اطلاعات ارائه شده در این نشریه مورد استفاده سیاست گذاران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران فرهنگی- اجتماعی قرار گیرد و با استمرار این طرح، شناخت شاخص‌ها و روند تغییرات فرهنگى و رفتاری در گذر زمان میسّر شود.
در این زمینه از زحمات فراوان و همکاری‌های صمیمانه مسئولان اجرای طرح در معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همه عزیزانی که به نحوی در اجرای این طرح مشارکت داشته یا اجرای آن را تسهیل نموده‌اند تشکر و قدردانی می‌شود.

 

فهرست مطالب:

مشخصات کلی طرح
تعاریف و مفاهیم
خلاصه یافته‌ها
جدول‌های آماری
۱- افراد ۱۵ ساله و بیشتر برحسب وضعیت سواد: سال ۱۳۹۹
۲- افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد برحسب وضعیت مطالعه غیر درسی چاپی یا الکترونیکی در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۳- سرانه زمان کل مطالعه غیردرسی چاپی و الکترونیکی افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد به تفکیک استان در هر ماه سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۴- افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد برحسب وضعیت مطالعه کتاب غیر درسی چاپی یا الکترونیکی در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۵- افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد برحسب تعداد عنوان کتاب غیردرسی مطالعه شده: سال ۱۳۹۹
۶- افراد ۱۵ ساله و بیشتر به ترتیب فراوانی موضوعات مورد مطالعه در کتاب غیردرسی: سال ۱۳۹۹
۷- افراد ۱۵ ساله و بیشتر برحسب اولویت موضوعات مطالعه کتاب غیردرسی در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۸- سرانه زمان مطالعه کتاب غیردرسی چاپی و الکترونیکی افراد ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان در هر ماه سال منتهی به زمان آمارگیری:سال ۱۳۹۹
۹- سرانه زمان مطالعه کتاب غیردرسی چاپی و الکترونیکی (بجز قرآن و ادعیه) افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد به تفکیک استان در هر ماه سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۱۰- سرانه زمان مطالعه کتاب قرآن و ادعیه چاپی و الکترونیکی افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد به تفکیک استان در هر ماه سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۱۱- افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد برحسب وضعیت مطالعه روزنامه چاپی یا الکترونیکی در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۱۲- افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد روزنامه مطالعه کرده برحسب وضعیت مطالعه روزنامه چاپی(مکتوب) در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۱۳- افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد روزنامه مطالعه کرده برحسب وضعیت مطالعه روزنامه الکترونیکی در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۱۴- افراد ۱۵ ساله و بیشتر به ترتیب فراوانی موضوعات مورد مطالعه در روزنامه: سال ۱۳۹۹
۱۵- افراد ۱۵ ساله و بیشتر برحسب اولویت موضوعات مورد مطالعه در روزنامه: سال ۱۳۹۹
۱۶- سرانه زمان مطالعه روزنامه چاپی و الکترونیکی افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد به تفکیک استان در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۱۷- افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد برحسب وضعیت مطالعه نشریه چاپی یا الکترونیکی در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۱۸- افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد برحسب وضعیت مطالعه نشریه چاپی در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۱۹- افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد برحسب وضعیت مطالعه نشریه الکترونیکی در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۲۰- سرانه زمان مطالعه نشریه چاپی و الکترونیکی افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد به تفکیک استان در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۲۱- افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر حسب وضعیت گوش کردن به موسیقی: سال ۱۳۹۹
۲۲- افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر حسب وسیله گوش دادن به موسیقی: سال ۱۳۹۹
۲۳- افراد ۱۵ ساله و بیشتر به ترتیب فراوانی گوش کردن به انواع موسیقی: سال ۱۳۹۹
۲۴- افراد ۱۵ ساله و بیشتر برحسب اولویت انواع موسیقی گوش کرده: سال ۱۳۹۹
۲۵- سرانه زمان گوش کردن به موسیقی افراد ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان در هفته: سال ۱۳۹۹
۲۶- افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر حسب وضعیت عضویت در شبکه‌های اجتماعی: سال ۱۳۹۹
۲۷- افراد ۱۵ ساله و بیشتر استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی به ترتیب فراوانی عضویت در شبکه‌های اجتماعی: سال ۱۳۹۹
۲۸- سرانه زمان حضور افراد ۱۵ ساله و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به تفکیک استان در روز: سال ۱۳۹۹
۲۹- افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر حسب وضعیت رفتن به سینما در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۳۰- افراد ۱۵ ساله و بیشتر سینما رفته بر حسب دفعات رفتن به سینما در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۳۱- افراد ۱۵ ساله و بیشتر سینما رفته بر حسب نحوه حضور در سینما در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۳۲- افراد ۱۵ ساله و بیشتر سینما رفته به ترتیب اولویت تماشای گونه‌های (ژانر) فیلم‌های سینمایی در سینما در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۳۳- افراد ۱۵ ساله و بیشتر سینما رفته برحسب اولویت تماشای انواع فیلم در سینما: سال ۱۳۹۹
۳۴- افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر حسب وضعیت رفتن به تعزیه در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۳۵- افراد ۱۵ ساله و بیشتر تعزیه رفته بر حسب دفعات رفتن به تعزیه در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۳۶- افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر حسب وضعیت رفتن به تئاتر در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۳۷- افراد ۱۵ ساله و بیشتر تئاتر رفته بر حسب دفعات رفتن به تئاتر در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۳۸- افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر حسب وضعیت رفتن به کنسرت در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۳۹- افراد ۱۵ ساله و بیشتر کنسرت رفته بر حسب دفعات رفتن به کنسرت در یک‌سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۴۰- افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر حسب وضعیت انجام ورزش: سال ۱۳۹۹
۴۱- افراد ۱۵ ساله و بیشتر ورزش کرده بر حسب نحوه انجام ورزش: سال ۱۳۹۹
۴۲- افراد ۱۵ ساله و بیشتر ورزش کرده بر حسب مکان انجام ورزش: سال ۱۳۹۹
۴۳- افراد ۱۵ ساله و بیشتر ورزش کرده به ترتیب فراوانی انجام انواع فعالیت‌های ورزشی: سال ۱۳۹۹
۴۴- افراد ۱۵ ساله و بیشتر برحسب اولویت انجام انواع فعالیت‌های ورزشی: سال ۱۳۹۹
۴۵- سرانه زمان انجام ورزش افراد ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان در هر روز: سال ۱۳۹۹
۴۶- سرانه زمان انجام ورزش افراد ۱۵ ساله و بیشتر ورزش کرده به تفکیک استان در هر روز: سال ۱۳۹۹
۴۷- افراد ۱۵ ساله و بیشتر به ترتیب روش های انتخاب پوشاک: سال ۱۳۹۹
۴۸- افراد ۱۵ ساله و بیشتر برحسب اولویت در خرید پوشاک: سال ۱۳۹۹
۴۹- افراد ۱۵ ساله و بیشتر برحسب دفعات خرید کالاهای لوکس در سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۵۰- خانوارهای کشور برحسب وضعیت و متوسط خرید کالاهای برقی در سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۵۱- درصد کالاهای برقی خریداری شده توسط خانوارهای کشور برحسب محل تولید در سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۵۲- سرانه شیر مصرفی افراد ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان درهفته: سال ۱۳۹۹
۵۳- سرانه نوشابه مصرفی افراد ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان درهفته: سال ۱۳۹۹
۵۴- متوسط ماهی مصرفی افراد ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان در ماه: سال ۱۳۹۹
۵۵- متوسط فست فود مصرفی افراد ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان در ماه: سال ۱۳۹۹
۵۶- متوسط مصرف غذای بیرون از منزل (بجز فست فود) افراد ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک استان در ماه: سال ۱۳۹۹
۵۷-دمتوسط دفعاتی که خانوار افراد ۱۵ ساله و بیشتر در هفته با هم غذا می‌خورند به تفکیک استان: سال ۱۳۹۹
۵۸- وضعیت ریخته شدن غذای بیش از نیاز مصرفی خانوار در سطل زباله در ماه منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹
۵۹- افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر حسب وضعیت کشیدن سیگار: سال ۱۳۹۹
۶۰- افراد ۱۵ ساله و بیشتر بر حسب وضعیت استعمال قلیان: سال ۱۳۹۹
۶۱- رفتارهای اجتماعی افراد ۱۵ ساله و بیشتر: سال ۱۳۹۹
۶۲- وضعیت کمک داوطلبانه افراد ۱۵ ساله و بیشتر به افراد دیگر در یک سال منتهی به زمان آمارگیری: سال ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *