داشبورد بودجه فرهنگی استانی محقق شده در سال ۱۳۹۹

بخش عمده تامین اعتبار فرهنگ در ایران بر عهده دولت و از طریق تخصیص بودجه انجام می‌شود. از همین رو مطالعه قوانین بودجه و گردآوری جزئیات بودجه تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف فرهنگی، گام مهمی در تحلیل کم و کیف تأمین مالی این بخش است. در داشبورد بودجه فرهنگی محقق شده استانی می‌توانید جزئیات بودجه فرهنگی هر یک از استان‌ها در سال ۱۳۹۹ را مشاهده کنید.

راهنمای اطلاعات داشبورد:

پس از انتخاب استان مد نظر از قسمت بالای داشبورد به اطلاعات زیر درباره هر استان دسترسی خواهید داشت:

۱. کل بودجه فرهنگی محقق‌شده استان در سمت راست به تفکیک هزینه‌ای و سرمایه‌ای؛

۲. سهم استان از کل بودجه فرهنگی کشور در سمت راست؛

۳. تمام نهادهای گیرندۀ بودجه فرهنگی و مقدار آن در نمودار ستونی سمت چپ؛

۴. موضوعاتی که بودجه فرهنگی استان‌ها صرف آن‌ها شده است در نمودار نقشه درختی پایین.

استان تهران در داشبور بودجه فرهنگی محقق

استان تهران در سال ۱۳۹۹، ۲۲۳میلیارد تومان بودجه فرهنگی از دولت دریافت کرد؛ معادل ۳/۲درصد از کل بودجه فرهنگی ایران. از این رقم نزدیک به ۱۱۷میلیارد تومان از نوع سرمایه‌ای و نزدیک به ۱۰۷میلیارد تومان آن از نوع هزینه‌ای بود. وزارت ورزش و جوانان بیشترین سهم از این بودجه فرهنگی استانی محقق شده داشت و پس از آن وزارت فرهنگ و اشاد اسلامی قرار دارد.

نمافر این داشبورد را بر اساس گزارش بودجه‌نمای فرهنگ ایجاد کرده و شما می‌توانید برای دسترسی به نسخه تمام صفحه این داشبورد به این لینک مراجعه نمایید. همچنین می‌توانید بودجه موضوعی فرهنگی را در اینجا مشاهده کنید.