داشبوردها

این داشبورد نتایج حاصل از ارزیابی محتوای پویانمایی‌ها توسط وب‌سایت ایرانی چی خوبه و وب‌سایت خارجی کامِن سِنس مِدیا را نشان می‌دهد. این دو وب‌سایت تولیدات صنعت پویانمایی را از بر اساس ابعاد مثبت و منفی محتوایی مورد تحلیل قرار داده و بر اساس محتوای موجود در پویانمایی، رده سنی آن را تعیین می‌کنند شما در این داشبود قادر خواهید بود روند محتوایی موجود در تولیدات پویانمایی را مشاهده کرده و با استفاده از فیلترهای موجود در داشبورد به گزینش بخشی از محتواهای مورد بررسی بر اساس نیاز خود بپردازید.