داشبوردها

بخش عمده تامین اعتبار فرهنگ در ایران بر عهده دولت و از طریق تخصیص بودجه انجام می‌شود. از همین رو مطالعه قوانین بودجه و گردآوری جزئیات بودجه تخصیص یافته به بخش های مختلف فرهنگی، گام مهمی در تحلیل کم و کیف تامین مالی این بخش به شمار می‌رود. در این داشبورد می‌توانید جزئیات بودجه ۱۳۱ […]

این داشبورد نتایج حاصل از ارزیابی محتوای پویانمایی‌ها توسط وب‌سایت ایرانی چی خوبه و وب‌سایت خارجی کامِن سِنس مِدیا را نشان می‌دهد. این دو وب‌سایت تولیدات صنعت پویانمایی را از بر اساس ابعاد مثبت و منفی محتوایی مورد تحلیل قرار داده و بر اساس محتوای موجود در پویانمایی، رده سنی آن را تعیین می‌کنند شما در این داشبود قادر خواهید بود […]

این داشبورد از دو بخش تشکیل شده است. بخش وضعیت شرکت‌های تولیدکننده پویانمایی در ایران و بخش وضعیت اشتغال صنعت پویانمایی در جهان. بخش وضعیت شرکت‌های تولید کننده پویانمایی از اطلاعات حاصل از پیمایش فناوری‌های صنعت پویانمایی ایران ایجاد شده و بیانگر وضعیت تولیدکنندگان ایرانی پویانمایی می‌ باشد. بخش وضعیت اشتغال پویانمایی در جهان نیز از جمع‌آوری […]

این داشبورد منعکس کننده ذائقه کاربران ایرانی و خارجی در انتخاب محتوای پویانمایی است. این داشبورد از تحلیل و مصورسازی داده‌های پلتفرم ایرانی نمایش آنلاین فیلم فیلیمو و وب‌سایت خارجی آی اِم دی بی ایجاد شده است. شما در این داشبود قادر خواهید بود به تفکیک مخاطبان ایرانی و خارجی و با استفاده از فیلترهای موجود به بررسی ذائقه […]