بزرگترین رستوران های جهان

بزرگترین رستوران های جهان

یونسکو معتقد است که غذا ماده قابل خوردنی است که پیش از بلع نیاز به جویدن داشته باشد. اما از این تعریف خشک و رسمی که بگذریم غذا برای ما نماد لذت و تفریح است. لذت گرسنه به خانه رسیدن و عطر غذا را استشمام کردن. با خانواده و دوستان به رستوران رفتن . لذت […]