داشبورد بودجه نهادهای فرهنگی

بخش عمده تامین اعتبار فرهنگ در ایران بر عهده دولت و از طریق تخصیص بودجه انجام می‌شود. از همین رو مطالعه قوانین بودجه و گردآوری جزئیات بودجه تخصیص یافته به بخش های مختلف فرهنگی، گام مهمی در تحلیل کم و کیف تامین مالی این بخش به شمار می‌رود. در این داشبورد می‌توانید جزئیات بودجه ۱۳۱ نهاد فرهنگی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای آن‌ها ردیف بودجه تعریف شده را مشاهده کنید.
نمافر این داشبورد را بر اساس گزارش بودجه‌نمای فرهنگ ایجاد کرده و شما می‌توانید برای دسترسی به نسخه تمام صفحه این داشبورد به این لینک مراجعه نمایید.